Tại trang chủ của Website Quản lý tàu http://qlt.vishipel.vn/ , quý khách thực hiện đăng nhập hệ thống:

 

Điền thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.

Tài khoản đăng nhập là Email mà quí khăch đăng ký với VISHIPEL đã được tạo và khởi động.