Trên thanh menu của trang chủ, nhấn vào nút "Đăng xuất" để thực hiện thoát tài khoản hiện tại khỏi hệ thống: