1.  Truy cập

Vào từ menu: Quản lý tàu > Tra cứu dữ liệu vị trí

2.  Hướng dẫn tra cứu dữ liệu vị trí tàu

  • Chọn tab "Tra cứu vị trí tàu"
  • Chọn tàu cần tra cứu dữ liệu vị trí từ đội tàu đã đăng ký sử dụng dịch vụ của người dùng
  • Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để xác định khoảng thời gian muốn tra cứu dữ liệu vị trí của tàu
  • Chọn dạng dữ liệu muốn tra cứu: AIS, Inmarsat hoặc cả hai
  • Nhấn "Tìm kiếm" để xem dữ liệu sử dụng dịch vụ của tàu trên màn hình (nếu tìm thấy)

3.  Hướng dẫn tra cứu sử dụng dịch vụ

  • Chọn tab "Tra cứu sử dụng dịch vụ"
  • Chọn tàu cần tra cứu dữ liệu vị trí từ đội tàu đã đăng ký sử dụng dịch vụ của người dùng
  • Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để xác định khoảng thời gian muốn tra cứu sử dụng dịch vụ của tàu
  • Chọn trạng thái xử lý muốn tra cứu: Tất cả, Đang xử lý hoặc Đã xử lý
  • Nhấn "Tìm kiếm" để xem dữ liệu vị trí của tàu trên màn hình (nếu tìm thấy) hoặc nhấn "Xuất CSV" để nhận được file dữ liệu của tàu từ hệ thống: